GESTORIA COOPERATIVA

Cooperativa que ofereix assessorament en gestió econòmica, laboral, comptable, fiscal i burocràtica a empreses de l’economia social i empreses locals del Prat de Llobregat. També acompanya a empreses que s’endinsen en el terreny del cooperativisme.

Som Gestió

Assessorament Laboral

Nòmines
Seguretat Social
Negociació convenis
Assessorament
Contractació
Auditoría laboral
Conciliació magistratures
Inspeccions de treball
Seguretat i salut
Pensions
Sistema R.E.D. (Remisió Electrónica de Documents)

Assessorament Comptable

Comptabilitat
Llibres oficials
Confecció pressupostos
Comptes anuals
Anàlisi financer
Estudis de costos
Estudis de viabilitat
Auditories
Liquidacions:
o I.V.A.
o I.R.P.F.
o Renda
o Societats
o etc…
Inspeccions fiscals

Assessorament Fiscal

Comptes anuals
Liquidacions:
o I.V.A.
o I.R.P.F.

o Renda
o Societats
o etc…
Inspeccions fiscals

Assessorament Econòmic

Confecció pressupostos
Comptes anuals
Anàlisi financer
Estudis de costos
Estudis de viabilitat
Auditories